LostWorlds.lv portāla lietošanas noteikumi


• Vispārējie noteikumi

1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz spēli www.lostworlds.lv pieder tikai un vienīgi SIA "Web Design Solutions" reģ.nr. 40103963996, juridiskā adrese Ikšķiles iela 13-52, Rīga, LV-1057 (turpmāk tekstā Kompānija).

2. Noteikumi paredzēti un ir obligāti katram portāla lietotājam, neatkarīgi no tā, vai viņš ir reģistrēts lietotājs vai nē. Lietotājs apņemas izpildīt visus šos noteikumus.

3. Lai kļūtu par projekta "LostWorlds" reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība.
Informācijai, kuru lietotājs norādījis savā profilā reģistrācijās laikā, jābūt pilnīgai un ticamai. Norādīt citu personu datus, kā arī veidot viltus profilus, ir aizliegts. Lietotājam var būt tikai viens reģistrēts profils. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par datu saglabāšanos un konfidencialitāti projekta „LostWorlds”.

4. Katram reģistrētajam projekta „LostWorlds lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus.
Pieklūšana citu personāžu profiliem ir aizliegta, pat ja personāža īpašnieks nodevis ieejas datus informāciju sistēmā.

5. Cita lietotāja personāža piesavināšanās ir aizliegta. Aizliegta ir personāžu pārdošana, kā arī maiņa starp spēlētājiem. Neievērošanas gadījumā personāžs tiek bloķēts.

6. Kompānijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšējā brīdinājuma, dzēst personāžus, kas ir reģistrēti projektā „LostWorlds”, tāpat arī ierobežot vai liegt pieeju projektam, pie tam nebūt par to atbildīgai.

7. Šo noteikumu pārkāpuma gadījumā projekta lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja projektam vai šī lietotāja profils tiek dzēsts, tad projekta lietotājam netiek atlīdzinātas nekādas izmaksas, kuras tika veiktas saskaņā ar izmantotiem projekta maksas pakalpojumiem.

8. Katrs projekta lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka viņa profila dzēšanas vai banošanas gadījumā, kā arī personāža bloķēšanas gadījumā visa virtuālā nauda, kas atrodas lietotāja virtuālajā makā nekādā gadījumā netiek atgriezta, vai apmainīta pret reālu naudu, kā arī netiks daļēji vai pilnīgi atjaunota.

9. Nenormatīvas leksikas izmantošana ir nepieļaujama. Par likuma pārkāpšanu soda ar banu.
Citu spelētāju aizskaršana ir aizliegta. Frāžu izmantošana, kuras ir interpretējamas, kā draudi aizliegts. Jebkuri draudi ir aizliegti. Par likuma pārkāpšanu spelētāju var bloķēt.

10. Jebkuri projekti ,reklāmas, kuri nav saistīti ar projektu „LostWorlds” ir aizliegti. Par likuma pārkāpšanu spelētāju var bloķēt.
Reliģijas (vai antireliģijas), politikas, fašisma, nacionālistisku vai rasistisku ideju vai varmācības popularizēšana ir aizliegta. Tāda pārkāpuma gadījumā profils var tikts bloķēts uz visiem laikiem.

11. Tenkošana vai apmelošana servera administrācijas vai inkvizīcijas darbinieka virzienā ir aizliegta.

12. Spēletāju vārdi vai ģilžu nosaukumi, kas satur nenormatīvu leksiku ir aizliegti. Tādi spēlētāji tiks banoti.

13. Katrs lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju vai failiem, kurus viņš izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, tai skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, bildes, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, portala administrācija ir tiesīga šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī bloķēt šīs informācijas izvietotāja profilu.

14. Lietotājam nav tiesību izplatīt, pārdot, modificēt portāla materiālu kopumā vai pa daļām. Gadījumā, ja tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, vainīgā persona tiks saukta pie atbildības saskaņā ar likumu, kā arī pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā tika nodarīti Kompānijai.

• Maksas pakalpojumi

14. Pārskaitot naudu uz savu kontu virtuālajā makā, lietotājs papildina savu kontu uz viņa noradīto virtuālas naudas summu, kas projekta „Lostworlds” ietvaros ir zelta monētas (zm), zelta stieņi (zs) un sms kredīti.

15. Veicot virtuāla maka papildināšanu ar bankas karti, lietotājs norāda savu epastu un 15 minūšu laikā pēc veiksmīgas papildināšanas saņem uz norādīto epastu vēstuli ar maksājuma detaļām.

16. Katrs projekta lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka visa virtuāla nauda, kas atrodas personāža kontā virtuālajā makā nekādā gadījumā nevar tikt atgriezta vai apmainīta pret reālu naudu.

17. Jebkurā gadījumā Kompānija nenes nekādu atbildību par iespējamajām virtuālas naudas pazušanas gadījumiem, kas var tikt izraisīti nepiesardzīgas konfidenciālas informācijas (login, parole) izmantošanas vai tehniskas problēmas dēļ.

18. Kompānijai ir tiesības kā bonusu piešķirt portāla lietotājiem noteiktu virtuālas naudas summu (Zm/Zs) vai kādu ciltu balvu, pēc administrācijas ieskatiem. Katrs lietotājs ņem vērā un piekrīt, ka bonusu izmaksas summas apmērs, to darbības periods, un lietotāju loks, kam bonusi ir paredzēti, notiek saskaņā ar Administrācijas iekšējiem plāniem un var tikt izmainīti jebkurā brīdī.

19. Lietošanas noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Regulāri izlasiet jaunos lietošanas noteikumus. Ja nepiekrītat lietošanas noteikumiem, tad, pārtrauciet lietot šo portalu.